Algemene voorwaarden Nancy Nails & Beauty 

 

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nancy Nails & Beauty en een cliënt.

 

2. Inspanningen Nancy Nails & Beauty

 

Nancy Nails & Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nancy Nails & Beauty zal zover als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Nog geen 16? Nog geen kunstnagels. Bij Nancy Nails & Beauty worden geen kunstproducten (acryl, gel en gelpolish) geplaatst bij een leeftijd onder de 16 jaar.

 

3. Afspraken

 

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, dit aan  Nancy Nails & Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Nancy Nails & Beauty €10,- (tien euro) in rekening bij de eerst volgende afspraak. 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Nancy Nails & Beauty, mag Nancy Nails & Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Nancy Nails & Beauty, behoudt Nancy Nails & Beauty het recht de afspraak ter plekke te annuleren in verband met eventuele tijdnood. In dit geval is de annuleringsregeling van toepassing waarbij €10,- (tien euro) in rekening wordt gebracht ter compensatie. 

 

Nancy Nails & Beauty zal in geval van verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

 

Nancy Nails & Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de officiële website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nancy Nails & Beauty vermeldt prijswijzigingen voor de ingangsdatum duidelijk in de salon en op de officiële website. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling betalingen contant te voldoen. Nancy Nails & Beauty accepteert geen geldbiljetten van €100, €200 of €500. 

 

5. Persoonsgegevens en privacy 

 

De cliënt voorziet de salon voor aanvang van de eerste behandeling alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Nancy Nails & Beauty  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

 

Nancy Nails & Beauty  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

 

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de studio is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie

 

Nancy Nails & Beauty  geeft de cliënt 7 dagen garantie op de kunstnagelbehandeling. De garantie vervalt indien:
 

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De cliënt zonder handschoenen heeft gewerkt met agressieve chemicaliën.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, opzettelijk heeft afgebroken, of de nagels gebroken zijn door extreme activiteiten zoals sport of klussen.
  • De cliënt de adviezen van de styliste niet in acht heeft genomen, m.b.t  lengte, vorm, dikte e.d. 
  • De cliënt andere producten en verzorging dan de door Nancy Nails & Beauty geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • Wanneer verkleuring van de nagels is opgetreden die verklaard kan worden door het gebruik van schoonmaakmiddelen, kleuringsmiddelen en nicotine.

 

9. Beschadiging en diefstal

 

Nancy Nails & Beauty  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nancy Nails & Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan Nancy Nails & Beauty.

Nancy Nails & Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nancy Nails & Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

11. Nail art

 

Indien de studio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte motieven berust bij Nancy Nails & Beauty. Indien de cliënt de nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nancy Nails & Beauty .

Nancy Nails & Beauty mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

12. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nancy Nails & Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.